Home Glossary

Otázky a odpovede, slovník pojmov

There are no translations available.

Čo je mikroflóra?

Mikroflóra sa skladá z rôznych baktérií, prvokov a kvasiniek. Tie sú rozdelené po celej dĺžke čreva, v dobrom vzájomnom vzťahu / v symbióze / u zdravých zvierat. Tieto mikroorganizmy môžu byť zdraviu pozitívne (výhodné), zdraviu neutrálne alebo negatívne (potenciál vyvolať ochorenie – patogény ).

Čo znamená termín disbióza ?

Disbióza je mikrobiálna  nerovnováha v organizme. To zvyčajne zahŕňa prevahu zdravotne negatívnych mikroorganizmov. Opak symbiózy.

Čo môže spôsobiť črevnú disbiózu?

Medzi hlavné príčiny disbiózy u zvierat patrí:

 • Antibiotická liečba
 • Črevné patogény
 • Diétna netaktnosť
 • Náhla zmena krmiva
 • Dlhší pôst
 • Stres (napr. preprava, teplo, výstavy)
 • Životné - fázy (napr. odstav, staroba).

Najčastejším príznakom spojeným s disbiózou je hnačka. Ďalšie klinické príznaky, ktoré môžu byť videné zahŕňajú zvracanie, nadúvanie, plynatosť a borborygmi (nadmerné hrmenie alebo bublavý zvuk, ktorý sa vyskytuje pri pohybe tekutiny a plynu v črevách).

Čo je probiotikum?

Probiotiká sú definované Svetovou Zdravotníckou Organizáciou (WHO) ako „Živé mikroorganizmy, ktoré ak sú podávané v dostatočných množstvách vyvolávajú preukázateľne pozitívny vplyv na zdravie hostiteľa“.  Hlavne udržovaním, resp. zlepšovaním zloženia mikroflóry v gastrointestinálnom trakte, alebo v inom anatomickom mieste hostiteľa.

Čo je potencované probiotikum?

Potencované probiotiká poskytujú účinnú ochranu tak pre tenké črevo, ako aj pre hrubé črevo. Potencované probiotiká sú definované ako kombinované bioprípravky obsahujúce produkčné kmene mikroorganizmov a synergicky pôsobiace komponenty prirodzeného pôvodu potencujúce ich probiotický efekt v tenkom i hrubom čreve a ich priaznivý účinok na hostiteľa zintenzívnením jedného z mechanizmov alebo rozšírením škály ich probiotického účinku.
Potencované probiotiká musia vyhovovať týmto kritériám:

 • musia byť efektívnejšie ako ich jednotlivé súčasti samotné
 • ich potencovaný ochranný a stimulačný účinok sa musí prejavovať vo všetkých častiach tráviaceho traktu

Akými mechanizmami probiotiká pôsobia?

 • Boj o živiny - v rámci čriev prospešné a patogénne mikroorganizmy využívajú rovnaké typy živín. To má vo všeobecnosti za následok súťaž medzi baktériami o tieto živiny.
 • Boj o adhézne miesta /receptory/ - prospešné baktérie sa pripájajú na receptory na črevnej stene a tvoria kolónie. Aby mohli patogénne baktérie vyvolať infekciu, musia sa naviazať na špecifický receptor. Ak je toto miesto už obsadené prospešnými baktériami, proces vedúci k ochoreniu sa nemôže začať, následne to vedie k ich vylúčeniu z tela.
 • Optimalizácia trávenia - Probiotiká ovplyvňujú tráviace procesy predovšetkým zvýšením počtov a enzýmovej aktivity prospešných baktérií pre makroorganizmus a tým zvyšujú stráviteľnosť a využiteľnosť krmiva.
 • Redukcia a optimalizácia pH v tráviacom trakte  - probiotické kmene produkujú organické kyseliny : kyselinu mliečnu, octovú, ktoré pôsobia na zníženie a optimalizáciu črevného pH a inhibujú tak rast patogénnych baktérií, ktoré dávajú prednosť zásaditému prostrediu.
 • Stimuláciou imunity – podpora antiinfekčnej imunity – stimulácia tvorby INFg / antivírusového interferónu /, stimulácia tvorby IgA protilátok, podpora fagocytózy. Na modulácii imunitného systému sa významne podieľa lymfoidné tkanivo asociované s mukózou čreva (MALT) a s tráviacim traktom asociované lymfatické tkanivo (GALT).Prispieva k regulácii humorálnej, celulárnej aj nešpecifickej imunity. Miesto účinku a typ patogéna determinuje, ktorý typ imunitnej odpovede bude najefektívnejší pre organizmus. Imunitná odpoveď zahŕňa rozpoznanie patogénu ako cudzorodej látky a následné spustenie procesu pre jeho elimináciu.
 • Produkcia mucínu - Posilnenie mukóznej bariéry čreva probiotickými kmeňmi pôsobí preventívne voči invázii patogénov a podieľa sa na procese riadenia odpovede na antigény.
 • Produkcia bakteriocínov – Bakteriocíny patria do skupiny antibakteriálnych látok.Odlišujú sa však od ostatných tak veľmi, že dostali vlastné pomenovanie.Sú proteínovej povahy.

Čo treba zohľadniť pri výbere probiotika?

Kritéria výberu:

 1. Bezpečnosť probiotického kmeňa – probiotika. Dôležitým krokom pri posudzovaní bezpečnosti probiotického mikroorganizmu je jeho presná identifikácia využívajúca súčasné možnosti molekulovo-biologických metód
 2. Životaschopnosť, odolnosť -  Produkčný kmeň probiotika by mal byť schopný tolerovať podmienky tráviaceho traktu
 3. Revitalizácia probiotického kmeňa  - probiotikum sa musí rýchlo revitalizovať v tráviacom trakte
 4. Adherencia  probiotického kmeňa   -  adherovať vo vysokých počtoch na črevnú sliznicu tráviaceho traktu
 5. Musí vykazovať - klinicky overený biomedicínsky účinok.
 6. Technologické vlastnosti - vysoká životaschopnosť pri spracovaní, lyofilizácii a skladovaní
 7. Dostatočné množstvo - koncentrácia probiotika musí byť taká, že miera začlenenia zabezpečí priaznivý účinok.
 8. Druhovo špecifické kmene – probiotické kmene vlastné hostiteľovi; schopnosť adherencie, prežívania a účinnosti bakteriálneho kmeňa v danej ekologickej jednotke úzko súvisí s jeho pôvodom

Môžu byť použité probiotiká súčasne s antibiotikami?

International Probiotic Company s.r.o. odporúča podávať probiotiká až po ukončení antibiotickej liečby. Vzhľadom na vysokú citlivosť nami používaných probiotických kmeňov  na antibiotiká.

Môžu byť použité probiotiká dve hodiny po podaní antibiotík?

Antibiotiká prechádzajú žalúdkom, črevami, odkiaľ sa vstrebávajú do krvi a z krvi do rôznych orgánov, tak sa dostávajú aj do žlče. Žlč prichádza do čreva, to znamená, že sa antibiotikum opätovne vracia do čreva. Opätovné stretnutie antibiotika s probiotikom je pre probiotikum pri tomto strete likvidačné.

Čo je prebiotikum?

Prebiotiká sú non-stráviteľné sacharidy (komplexné cukry), ktoré pôsobia ako zdroj potravy pre prospešné baktérie, podporujúce ich rast.

Čo produkujú probiotické kmene ?

 1. Organické kyseliny:
  • kyselinu mliečnu
  • mastné kyseliny s krátkym reťazcom ( SCFA – short-chain fatty acids )
  • octovú, propionovú, maslovú - poskytujú energiu epitelovým bunkám čreva, znižujú pH, zvyšujú absorpciu Ca, Fe, Mg, vitamínov a priaznivo vplývajú na metabolizmus glukózy a lipidov v pečeni
 2. Vitamíny:    B1, B2, B6, B12, niacín, kyselinú listovú a kyselinu pantoténovú, vitamín K

Aké podmienky sú na skladovanie probiotických výrobkov International Probiotic Company s.r.o.?

Odporúčame, aby výrobky boli uložené v suchu, tme, uzatvorené. Trvanlivosť výrobkov pri nenarušení obalu a skladovaní pri teplote 5 - 20 ˚C, je 12 mesiacov.

Použiť jogurt alebo nie?

Živý jogurt môže byť použitý, ale má to niektoré výrazné nevýhody v porovnaní s probiotickými prípravkami InProCo. Koncentrácia živých mikroorganizmov prítomných v jogurte je neznáma a býva relatívne nízka, takže veľa závisí na čerstvosti jogurtu a na podmienkach, pri ktorých sa skladuje. Po otvorení môže dôjsť k vyčerpaniu mikrobiálnej koncentrácie. Skutočné kmene mikroorganizmov obsiahnuté v živých jogurtoch sú vybrané skôr pre chuť a texturné vlastnosti, ako na probiotický efekt. Nezanedbateľná je aj nízka prežívateľnosť týchto kmeňov v organizme  /cca.12 hod /.

Myslíte, že probiotiká môžu prežiť veľmi kyslé prostredie v žalúdku?

Všetky probiotiká, obsahujúce druhovo nešpecifické kmene majú veľký problém s vysokou kyslosťou žalúdka a následne s adherenciou, dosiahnutím a kolonizovaním tenkého a hrubého čreva. International Probiotic Company s.r.o. preto používa druhovo špecifické / autochtónne / kmene, ktoré sú získané z daného druhu zvieraťa.
„Schopnosť adherencie a prežívania bakteriálneho kmeňa v danej ekologickej jednotke úzko súvisí s jeho pôvodom. Autochtónne (hostiteľovi vlastné) kultúry lepšie kolonizujú epitel, zatiaľ čo kmene alochtónnych (hostiteľovi nevlastných) mikroorganizmov sú za bežných podmienok z ekosystému ľahko vyplavované, nie sú do danej ekologickej jednotky začlenené, sú potláčané interakciami mikrobiálneho spoločenstva alebo sú eliminované imunitnými obrannými mechanizmami hostiteľského organizmu “ (Nemcová, 1997).

Je možné predávkovanie probiotikami ?

Nie. V prípade, že sú obsadené črevné receptory probiotickými baktériami tie, ktoré sa už nemôžu naviazať na väzobné miesta odchádzajú von z organizmu.

Môžu sa produkty spoločnosti International Probiotic Company s.r.o. podávať po dlhú dobu?

Nie sú žiadne kontraindikácie pre dlhodobé použitie probiotík. Ich použitie bude mať vždy výhody. U zvierat trpiacich dlhodobými problémami /napr. chronické zápaly čriev/ je dlhodobé užívanie naopak  indikované.

Slovník

Adherencia – prílnavosť 
Gastrointestinálny trakt – tráviaci trakt  /zahŕňa ústa, hltan, pažerák, žalúdok, tenké, hrubé črevo a konečník/
Kolonizačná rezistencia - zavedenie natívnej mikroflóry za účelom kontroly patogénov a ich inhibície u novonarodených zvierat
Kompetícia o receptory na črevnej sliznici, o živiny - boj o receptory a živiny
Lyofilizácia –  spôsob dlhodobého uchovávania živých mikroorganizmov odstránením vody vo forme vodnej pary zo zmrazenej suspenzie mikroorganizmov vo vákuu
Natívna mikroflóra - mikroflóra získaná zo zdravého dospelého jedinca. Zavedenie natívnej mikroflóry novonarodeným zvieratám za účelom kontroly patogénov, ich inhibície sa nazýva aj kolonizačná rezistencia
Patogénne mikroorganizmy – mikroorganizmy, ktoré spôsobujú infekcie
Potencovanie – zvýšenie účinku
Symbióza – forma vzájomného vzťahu mikroorganizmov, spočívajúca v obojstranne výhodnom spolužití
Synergický účinok - úmerné zosilňovanie liečebného účinku kombinovaním dvoch liečiv pôsobiacich rovnako
Revitalizácia – obnova životných funkcií mikroorganizmov / napr. lyofilizovaných baktérii, ktoré vo  vhodných podmienkach  prostredia hostiteľa obnovia svoje  životné funkcie/.

 
NAJ.sk